Harmaantuva Suomi tarvitsee kustannustehokkaita keinoja terveyden edistämiseen

12.12.2014

Suomi ikääntyy nopeasti. Vanhuuseläkkeellä oli viime vuodenvaihteessa 1 154 000 henkilöä, ja nopeimmin kasvaa yli 75-vuotiaiden määrä. Fyysinen aktiivisuus tukee kustannustehokkaasti ikäihmisten terveyttä, toiminta- ja liikkumiskykyä sekä mielen hyvinvointia ja muistia. Lisäksi se torjuu yksinäisyyttä.

Tutkimusten mukaan eläkeikäisten fyysinen aktiivisuus on vähenemässä ja terveyserot ovat selvästi kasvaneet. Vain muutama prosentti eläkeikäisistä liikkuu sekä kestävyys- että lihaskuntosuositusten mukaisesti, mikä vaarantaa itsenäisen asumisen kotona sekä iäkkäiden omaishoitajien hyvinvoinnin. Liikkumattomuus on lihavuuteen ja tupakointiin rinnastettava kansanterveydellinen ongelma.

Heikkenevä kuntatalous, pidemmät työurat ja iäkkäiden laitoshoidon vähentäminen luovat tarvetta ennaltaehkäiseville toimenpiteille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut, että jos koko iäkkään väestön toimintakyky vastaisi parhaiten koulutettujen tasoa, vähenisivät hoito- ja hoivakulut peräti puolella.

Esimerkiksi säännöllisen tasapaino- ja voimaharjoittelun on todettu olevan tehokkain yksittäinen kotona asuvien iäkkäiden kaatumisten ehkäisykeino. Vuonna 2010 kaikkien kaatumisvammojen akuuttivaiheen kustannukset olivat 45 miljoonaa euroa ja kustannusten ennustetaan kasvavan jyrkästi.

Ikäihmisille tasa-arvoiset mahdollisuudet liikkua suositusten mukaisesti

Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman päämääränä on edistää liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikkua suositusten mukaisesti. Toiminta kohdistuu 60+ eläkkeelle siirtyviin, 75+ itsenäisesti asuviin, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia sekä kotihoidon, palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä oleviin ikäihmisiin.

Tavoitteena on saada kuntien terveydenedistämistyöhön mukaan poikkihallinnollisia työryhmiä, jotka koordinoivat ja toteuttavat liian vähän liikkuvien ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. Terveyttä edistävä liikunta tulee kirjata kaikkien kuntien hyvinvointistrategioihin.

Ohjelman tavoitteena on lisätä kuntiin parhaaseen tietoon ja hyviksi todettuihin käytäntöihin perustuvaa liikuntaneuvontaa ja -toimintaa sekä esteettömiä ja turvallisia liikkumisympäristöjä.

Pääosa toimintakykyä ja liikkumista edistävistä toimenpiteistä tehdään muualla kuin liikuntasektorilla, siksi tarvitaan kaikkien valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden yhteistyötä. Näin saadaan niukat resurssit tehokkaaseen käyttöön.

Toimenpideohjelman (OKM 2011:30) ohjausryhmässä on valtakunnallisten järjestöjen, asiantuntijaorganisaatioiden, eri hallinnonalojen ja rahoittajien edustajia. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti ja sitä toteutetaan Muutosta liikkeellä! 2020 -asiakirjan linjausten mukaisesti (STM 2013:10).

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma osaksi hallitusohjelmaa 2015: Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma kirjataan hallitusohjelmaan. Ohjelma koordinoi poikkihallinnollista yhteistyötä, joka edistää ikääntyneen väestön toimintakykyä ja itsenäistä elämää kotona.