Toimenpideohjelman yhteisen tekemisen painopisteet

2.2.2015

Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaarien työpajojen tuotosten pohjalta valittiin toimenpideohjelman työseminaarissa kohderyhmäkohtaiset painopisteet lähivuosien yhteiselle tekemiselle. Painopisteitä esitellään ja työstetään tämän vuoden kohderyhmäkohtaisissa verkostotapaamisissa. Lisäksi niihin tehdään yhteistyössä tarkemmat toimintasuunnitelmat.

Painopisteet kohderyhmittäin

 

Eläkevuodet edessä (60+):

 • Eläkkeelle siirtyville kuntostartteja
  Eläkkeelle siirtyville, liian vähän liikkuville työntekijöille on tarjolla yksilöllistä tai ryhmässä toteutettavaa elintapaneuvontaa liikunnasta, ravinnosta ja mielen hyvinvoinnista, joka tukee uutta elämänvaihetta. Liian vähän liikkuville on ”matalan kynnyksen” liikuntaan tutustumis-mahdollisuuksia, joiden avulla sytytetään kipinä liikkumiseen ja terveellisiin elämäntapoihin. Toimintaan kuuluu oleellisena osana kunnon ja osallistumisen seuranta. Toiminnan suunnittelussa on tärkeää huomioida myös mm. ikääntyvät työttömät ja muut erityisryhmät.
   
 • Senioriliikuntakortti liian vähän liikkuville
  Monessa kunnassa on käytössä senioriliikuntakortteja, joiden käyttö eroaa mm. ikärajoissa, sisällöissä tai hinnassa. Korttien käyttökokemuksia on selvitettävä ja jaettava niistä tietoa kuntien liikunnan edistämistyön tueksi. Maksuttomia tai edullisia senioriliikuntakortteja on paremmin kohdennettava terveytensä kannalta liian vähän liikkuville.

Kotona kiikun kaakun (75+):

 • Liikuntaan ohjausta laajalla rintamalla
  Kotona asuvat, liian vähän liikkuvat ikäihmiset on löydettävä parem-min mm. sisällyttämällä liikuntaan ohjaus hyvinvointia edistä-viin/ennaltaehkäiseviin kotikäynteihin sekä järjestämällä matalan kyn-nyksen ohjausta liikuntaan sellaisissa paikoissa, joissa iäkkäät ovat (esim. palvelutalot, terveyskeskukset, harrastustoiminta ja kirjastot). Ikäihmisten parissa toimivan sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön ja järjestöjen vertaisohjaajien roolia ja osaamista on vahvistettava liikuntaan ohjauksessa.
   
 • Lisätään tietoa ja vaikutetaan asenteisiin Ikäihmisten ja heidän lähiverkostonsa (mm. läheiset, omaiset, ystävät, kotihoidon henkilökunta, lääkäri) tietoa ja tahtoa on vahvistettava edistämään toimintakykyistä vanhuutta fyysisen aktiivisuuden avulla mm. kampanjoilla ja jakamalla hyviä toimintatapoja. Kuntapäättäjien tietoa ja ymmärrystä ennaltaehkäisevän terveysliikunnan merkityksestä lisätään mm. aloitteiden, tietopakettien ja tapaamisten avulla.

Elämää hoivan piirissä (80+):

 • Liikkuminen osaksi arkea
  Hoitohenkilöstön, omaisten ja läheisten sekä järjestöjen vertaisohjaajien on kannustettava ja avustettava tukea tarvitsevia ikäihmisiä liikkumaan ja ulkoilemaan säännöllisesti. Liikkuminen on luontainen osa päivittäistä elämää ja hoitotoimenpiteitä iäkkään tarpeet ja toiveet huomioiden, pienin askelin eteenpäin.
   
 • Toimintakulttuuri liikkumista suosivaksi
  Toimintakulttuurin muutos edellyttää hyvää johtamista ja henkilöstön asenteiden muutosta sekä osaamisen vahvistamista. Liikkumissuunnitelma on osa hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaa. Ohjattuja liikuntahetkiä tarjotaan päivittäin ja niitä toteutetaan myös osana muuta toimintaa mm. liikuntaa ja kulttuuria yhdistämällä. Ulkoilu on olennainen osa hyvää hoitoa.

 

Vuonna 2014 toimenpideohjelma järjesti yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa eri puolilla Suomea kuusi Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaaria, joihin osallistui yhteensä 640 toimijaa. Seminaareissa verkostoiduttiin ja ideoitiin työpajoissa toimenpide-ehdotusten toteuttamista ikäihmisten eri kohderyhmien näkökulmista.

Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaarien työpajojen tuotosten pohjalta toteutettiin joulukuussa 2014 työseminaari, johon osallistuivat ohjelman johto- ja ohjausryhmät sekä aluehallintoviraston edustajat. Työseminaarissa linjattiin kohderyhmäkohtaiset painopisteet lähivuosien yhteiselle tekemiselle. Vuonna 2015 toimenpideohjelman ohjausryhmä laatii tarkennetut kohderyhmäkohtaiset toimintasuunnitelmat valituille painopisteille.

 

Kohderyhmäkohtaisia hyviä toimintatapoja valituista painopisteitä esitellään ja työstetään myös vuoden 2015 toimenpideohjelman avoimissa verkostotapaamisissa Vanhustyön, Sportec-, TERVESOS- ja Apuvälinemessujen yhteydessä. Tavoitteena on innostaa mahdollisimman moni toimija toteuttamaan valittuja painopisteitä.

Toimenpideohjelman avoimeen Liikkeellä voimaa vuosiin -verkostoon on ilmoittautunut vuoden 2015 alkuun mennessä 240 henkilöä eri ammattiryhmistä ja sektoreilta. Lisäksi toimenpideohjelman viestintään ja yhteiseen tekemiseen ovat sitoutuneet ohjelman 23 valtakunnallista järjestökumppania.

 

Tulosta tästä toimenpideohjelman yhteisen tekemisen painopisteet.