Eduskuntavaaliehdokas: Lupauksesi toimintakykyisen eläkeiän puolesta?

3.3.2015

Ikäihmisten ennaltaehkäisevään terveysliikuntaan on panostettava juuri nyt, kun iäkkäiden määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Liikunta on toimiva, kustannustehokas ja ihmisläheinen keino tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä asumista kotona.

Eduskuntavaalien kynnyksellä on hyvä aika nostaa esille ikäihmisten terveysliikunnan laaja-alaiset ja inhimilliset vaikutukset eduskuntavaaliehdokkaille, hallitusohjelman kirjoittajille ja puoluepäättäjille.

Liikkumattomuus on maailmanlaajuisesti lihavuuteen ja tupakointiin rinnastettava kansanterveydellinen ongelma. Heikkenevä kuntatalous ja iäkkäiden laitoshoidon vähentäminen luovat tarvetta löytää kustannustehokkaita keinoja turvata iäkkäiden toimintakykyinen ja itsenäinen asuminen kotona.

Suomi ikääntyy nopeasti. Vanhuuseläkkeellä oli viime vuodenvaihteessa 1 154 000 henkilöä, ja nopeimmin kasvaa yli 75-vuotiaiden määrä.

Fyysinen aktiivisuus on ikäihmiselle mieluisa, tutkitusti pätevä ja taloudellisesti edullinen keino ylläpitää ikäihmisten terveyttä, toiminta- ja liikkumiskykyä sekä mielen hyvinvointia ja muistia. Miksi liikkumista ja liikuntaa ei kuitenkin käytetä riittävästi terveyden edistämistyössä? Eikä ennaltaehkäisevään työhön myönnetä tarpeeksi resursseja?

Eläkeikäisten fyysinen aktiivisuus on vähenemässä ja terveyserot ovat selvästi kasvaneet. Vain muutama prosentti eläkeikäisistä liikkuu sekä kestävyys- että lihaskuntosuositusten mukaisesti, mikä vaarantaa itsenäisen kotona asumisen sekä iäkkäiden omaishoitajien hyvinvoinnin.

Vanhusvoittoisissa Voimaa vanhuuteen -ohjelman 38 kunnassa on viidessä vuodessa kaksinkertaistettu kotona asuvien toimintakyvyiltään heikentyneiden iäkkäiden (75+) ohjattu liikuntatoiminta, voima- ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu. Tuloksellinen työ perustuu poikkisektoriseen yhteistyöhön, jossa liian vähän liikkuvien ikäihmisten liikuntapalveluketjua koordinoidaan ja suunnitellaan sosiaali- ja terveystoimen, liikuntatoimen sekä paikalisten järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Tätä tuloksellista, sektoreita yhdistävää toimintatapaa ja työnteon mallia levitetään Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman myötä myös muihin kuntiin. Uuden toimintatavan avulla saadaan kannustettua liikuntaa arastelevat, usein matalamman koulutustason omaavat ikäihmiset liikunnan pariin. On arvioitu, että jos koko iäkkään väestön toimintakyky vastaisi parhaiten koulutettujen tasoa, vähenisivät hoito- ja hoivakulut peräti puolella.

Teksti: Anne Honkanen

Liitteet