Liikunta aiempaa vahvemmin mukana kuntien strategioissa

3.8.2015

Liikunnan edistäminen osana kuntien strategista suunnittelua on yleistynyt. Noin kaksi kolmesta kuntastrategiasta (63 prosenttia) nostaa esiin liikuntakysymykset. Hyvinvointipolitiikkaa kuvaavissa laajoissa hyvinvointikertomuksissa kuvaukset kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta olivat yleistyneet merkittävästi. Vuonna 2014 miltei puolet kunnista (46 %) raportoi kuvauksen sisältyvän hyvinvointikertomukseen, kun vuonna 2010 näin teki vain 16 prosenttia kunnista.

Ymmärrys siitä, että liikunnan edistäminen kuuluu kunnassa kaikkien hallinnonalojen vastuulle, on kasvanut. Tästä kertoo liikunnan edistämisen käsittelyn yleistyminen eri hallinnonalojen omissa suunnitelmissa.

Alle puolet (46 %) kunnista vastasi käsitelleensä liikunnan edistämistä sosiaali- ja terveystoimen hallintokohtaisissa suunnitelmissa ja saman verran ilmoitti, ettei tiedä onko asiaa käsitelty. Tulos on pienoinen yllätys, koska liikunnan myönteiset vaikutukset terveydelle ja sairauksien ehkäisylle ovat olleet tiedossa jo pitkään.

Liikunta-aktiivisuuden seuranta on parantunut selvästi. Vuonna 2010 noin 38 prosenttia kunnista ilmoitti seuraavansa lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta vähintään kahden vuoden välein, vuonna 2014 luku oli kasvanut 62 prosenttiin. Jotta liikunnan edistäminen olisi kuntalaisten tarpeista lähtevää, tulisi päätöksenteon tukena olla säännöllistä seurantatietoa eri-ikäisten kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta.

Liikuntavuorojen maksuttomuus on vähenemässä. Liikunta- ja urheiluseuroilta perittävät harjoitusvuoromaksut kuntien liikuntapaikoilla olivat nousseet ja vaihtelivat riippuen liikuntapaikasta. Erityisesti aikuisten vuoromaksut olivat nousseet, mutta myös lasten ja nuorten vuoromaksuissa oli nähtävissä kasvua.

Puolet kunnista on tutustunut Liikkeellä voimaa vuosiin -ohjelmaan

Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmasta (Liikkeellä voimaa vuosiin -ohjelma) on Liikunnan edistäminen kunnissa 2010–2014 -seurantaraportin mukaan keskusteltu ja päätetty siihen liittyvistä toimenpiteistä 28 kunnan työryhmässä (12 %) ja 13 luottamushenkilöhallinnossa (5 %).

Lähes puolet (47 %) kuntien luottamushenkilöhallinnoista ja reilut kolmasosa (37 %) kuntien liikunnan työryhmistä on raportoinut, että heille on esitelty tai jaettu tiedoksi toimenpideohjelma.

Asukasluvultaan suuremmat kunnat ovat käsitelleet Liikkeellä voimaa vuosiin -ohjelman toimenpide-ehdotuksia aktiivisemmin kuin asukasluvultaan pienemmät kunnat.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää kunnissa tehtävää liikunnan edistämistä tiedonkeruulla kahden vuoden välein. Tuoreimpaan, keväällä 2014 toteutettuun selvitykseen vastasi 249 kuntaa (78 %). Lisäksi tietoja kerättiin valtakunnallisesta liikunnan paikkatietojärjestelmästä sekä Tilastokeskuksen tiedoista.

Tämä raportti tuo näkyväksi kuntien terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämiskohteita sekä auttaa luomaan hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä. TEAviisari-työkalun kuntakohtaisten tulosten avulla kunnat voivat itse arvioida liikunnan edistämisen toteutumista sekä pyrkiä yhä laadukkaampaan toimintaan.

Liikunnan edistäminen kunnissa 2010–2014. Seurantaraportti

Tutustu oman kuntasi liikunnan edistämisen tilanteeseen: www.TEAviisari.fi