Toimenpideohjelma

Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti ohjaus- ja viestintäryhmien tuella ja sitä rahoittavat Raha-automaattiyhdistys, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa toteutetaan Muutosta liikkeellä! -asiakirjan linjausten mukaisesti (STM 2013:10).

www.muutostaliikkeella.fi

Kansallinen toimenpideohjelma liian vähän liikkuville ikäihmisille

Toimenpideohjelman päämääränä on edistää liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikkua suositusten mukaisesti.

Kohderyhmänä 60+ eläkkeelle siirtyvät, 75+ itsenäisesti asuvat, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia sekä kotihoidon, palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä olevat ikäihmiset.

Toimenpideohjelman kuudentoista toimenpide-ehdotuksen toteutukseen kannustetaan kaikkia toimijoita, jotka voivat edistää hyvää vanhenemista.

Tavoitteena on lisätä kuntiin parhaaseen tietoon ja hyviksi todettuihin käytäntöihin perustuvaa liikuntaneuvontaa ja -toimintaa sekä esteettömiä ja turvallisia liikkumisympäristöjä.

Tämä edellyttää osaamisen vahvistamista sosiaali-, terveys-, liikunta- ja teknisessä toimessa sekä järjestöissä. Ikäihmisten terveyttä edistävä liikunta on tärkeä sisällyttää valtakunnallisten sekä paikallisten toimijoiden ja kuntien eri hallinnonaloja koskeviin hyvinvointistrategioihin. Myös ikäihmisiä koskevissa laeissa liikunnalla tulee olla tärkeä sija.

Kaikkien toimijoiden, jotka työssään voivat edistää ikäihmisten liikuntaa, on tärkeä lisätä keskinäistä tiedonvaihtoa ja paikallista yhteistyötä. Hyvä toimintatapa on sisällyttää ikäihmisten liikunta osaksi monisektoristen yhteistyöryhmien työtä. Ikäihmisten mielipiteet otetaan huomioon esimerkiksi kuulemalla vanhusneuvostoja.

Toimenpideohjelman verkostotyö

Toimenpideohjelman tavoitteita edistetään verkostotyöllä. Eri toimijoista koostuvaa verkostoa kannustetaan konkreettisiin tekoihin, poikkisektoriseen yhteistyöhön ja hyvien terveysliikunnan toimintatapojen kokeiluihin verkoston yhteisten valintojen suuntaisesti.

Verkostotyö -sivu antaa mm. vinkkejä, miten toimijana voit edistää yhteisiä valintoja. Avoimeen Liikkeellä voimaa vuosiin -verkostoon voit liittyä täällä.